REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.ALGICHAMOT.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podmiotem – właścicielem sklepu i przyjmującym zamówienie jest:

ALGI Chamot i Wspólnicy Sp. j., 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, 3-go MAJA 40 lok. 1,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000371058, NIP: 123 123 34 37, Reg. 142689098

Osobami korzystającymi z usług Sklepu mogą być wyłącznie Klienci Profesjonalni, którzy nazywani są w niniejszym regulaminie Kupującym.

Klientem Profesjonalnym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w branży kosmetycznej.

§ 2

Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową oferowanych towarów do wszystkich krajów Unii Europejskiej przy pomocy systemu teleinformatycznego Klientom Profesjonalnym.

Sklep może dokonać detalicznej sprzedaży wysyłkowej oferowanych towarów do krajów poza obszarem Unii Europejskiej, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Kupującym.

Niezależnie od rodzaju i ilości zakupionego towaru Sklep dokonuje przesyłek pod wskazany w zamówieniu adres.

Sklep udziela dodatkowych informacji o oferowanych produktach.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 3

Oferowane ceny produktów są cenami w złotych polskich brutto wraz z podatkiem VAT.

Sklep realizując zamówienie pochodzące z krajów innych niż Polska stosuje rozliczenie w walucie EURO z zastosowaniem kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wysyłki.

 

§ 4

Sklep wystawia faktury VAT i przesyła je Kupującemu wraz z zamówionym towarem o ile Kupujący złożył odpowiednią dyspozycję w formularzu zamówienia.

§ 5

Do zamówienia realizowanego na terytorium Polski doliczany jest koszt wysyłki.

Koszt wysyłki uzależniony jest od wyboru przez Kupującego sposobu dostawy towaru.

 

§ 6

Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówienia dokonywane w obrocie na terytorium Polski:

przelewem bankowym- wysyłka za pośrednictwem kuriera

za pobraniem – wysyłka za pośrednictwem kuriera.

§ 7

Forma płatności za zamówienia dokonywane w obrocie poza terytorium Polski – przelew bankowy

§ 8

Do każdego zamówienia realizowanego poza obszar Unii Europejskiej doliczane są faktyczne koszty wysyłki zgodnie z odpowiednimi, aktualnymi cennikami  Poczty Polskiej

§ 9

Wszelkie transakcje zawierane przez Sklep dokonywane są przy pomocy narzędzi informatycznych zapewniających ich bezpieczeństwo, nie mniej jednak Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki naruszenia tajemnicy korespondencji dokonane przez osoby trzecie funkcjonujące z naruszeniem prawa

§ 10

Zamówienia mogą dotyczyć tylko towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu

§ 11

Kupujący jest zobowiązany do zarejestrowania się na stronie w zakładce „sklep” i wypełnienia formularza w celu weryfikacji danych Kupującego,

Potwierdzenie realizacji zamówienia nastąpi po weryfikacji danych Kupującego

Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu

§ 12

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia: poprzez system teleinformatyczny Sklepu www.algichamot.pl, poprzez złożenie zamówienia pod adres algi@chamot.pl, wysyłając SMS pod nr +48 728480738 lub telefonicznie pod nr +48 728480738

W treści SMS lub zamówienia Kupujący powinien umieścić:

nazwę lub nazwy zamawianych artykułów, ich ilość oraz wielkość opakowań

nazwę i adres – dane do faktury,

adres dostawy,

numer NIP i REGON,

nr telefonu albo e-mail pod którym Sklep może dokonać potwierdzenia zamówienia

sklep nie dokonuje wysyłki zamówionych towarów w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy

§ 13

Wysyłka towaru Pocztą Polską – następuje o ile to możliwe w dniu odebrania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia albo w terminie do 2 dni roboczych od tego dnia.

 

ZWROTY I REKLAMACJE

§ 14

Zakupione i dostarczone Kupującemu towary są objęte rękojmią. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem.

§ 15

Po dokonaniu płatności Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.

§ 16

Reklamacje z tytułu uszkodzenia zamówionego towaru lub z tytułu niezgodności stanu z fakturą będą rozpatrywane przez Sklep pod warunkiem zgłoszenia reklamacji osobie doręczającej przesyłkę w chwili wydania tej przesyłki.

Na okoliczność stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, o których mowa w ust.1 osoba doręczająca sporządza odpowiedni protokół reklamacyjny, który podpisuje razem z Kupującym.

Sklep uznając reklamację zobowiązuje się niezwłocznie przesłać identyczny towar, wolny od wad jednak nie dłużej niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu .Koszt przesyłki w takim wypadku ponosi Sklep.

 

§ 17

Wszelkie użyte w ofercie Sklepu zastrzeżone nazwy, wizerunki oraz znaki towarowe zostały wykorzystane w dobrej wierze w celu prezentacji oferty i należą do ich właścicieli

§ 18

Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie

Strony wiąże treść regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia

§ 19

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich z powodu podania nieprawdziwych danych przez Kupującego na podstawie których Sklep dokonał wysyłki towaru lub prowadził korespondencję

Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku podania przez kupującego danych nie wystarczających do realizacji zamówienia lub podania danych budzących wątpliwość

W przypadku, o którym mowa w ust.2 Sklep może zwrócić się do Kupującego z prośbą o dokonanie przedpłaty na poczet zamówienia jak również o uwiarygodnienie danych

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 20

ALGI Chamot i Wspólnicy Sp.j. zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych jakie zostały pozyskane w efekcie prowadzonej działalności handlowej i zgodnie z obowiązującym prawem informuje że:

Administratorem danych jest: ALGI Chamot i Wspólnicy Sp. j., 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, 3-go MAJA 40 lok. 1

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody przez Kupującego na przetwarzanie przez ALGI Chamot i Wspólnicy Sp.j. danych osobowych w każdy sposób konieczny do realizacji tego zamówienia zgodnie z regulaminem zakupów oraz w innych celach związanych tylko z prowadzoną przez ALGI Chamot i Wspólnicy Sp.j. działalnością w tym w celach promocyjnych i reklamowych produktów i usług prowadzonych przez ALGI Chamot i Wspólnicy Sp.j. zgodnie z Art. 23 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 08 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr.133/97 poz.883)

Kupującemu przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych i ich poprawiania

Podanie danych jest dobrowolne, ich podanie jest jednak niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z regulaminem zakupów ALGI Chamot i Wspólnicy Sp.j.

Kupujący może zastrzec, że jego dane osobowe mogą być wykorzystane jedynie do celów ewidencji sprzedaży wymaganej w obrocie handlowym

Brak zastrzeżenia określonego w pkt. e oznacza dla ALGI Chamot i Wspólnicy Sp.j. zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z treścią pkt.b)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 21

Sklep zastrzega sobie treść niniejszego Regulaminu, która jest chroniona prawem autorskim należącym do Sklepu

Sklep wyraża zgodę na kopiowanie treści niniejszego Regulaminu jedynie w celach związanych z transakcjami sprzedaży dokonywanymi z Kupującymi

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu. W przypadku sporów z Kupującymi spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej transakcje podlegają prawu polskiemu.