Firma ,,ALGI Chamot i Wspólnicy Sp. j., 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, 3-go MAJA 40 lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla której Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  0000371058, REGON: 14268909800000, NIP: 1231233437, operator sklepu internetowego http://algichamot.pl/, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stanowi dla nas priorytet, dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszej Polityce danych osobowych („Polityka“) chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób ich używamy.

 

1. Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1. Kategorie danych osobowych

Gromadzimy różne dane w zależności od tego, z jakich usług korzysta użytkownik.

1.      W przypadku użytkowników składających u nas zamówienia, gromadzimy:

·       Imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe

·       Dane demograficzne. Płeć, data urodzenia, kraj

·       Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty, segment klienta, wartość świadczonych usług

 

2.      Jeżeli użytkownik otrzymuje od nas informacje marketingowe, gromadzimy:

·       Adres e-mail i imię, numer telefonu.

·       Dane demograficzne – kraj, płeć

 

3.      Jeżeli użytkownik jest zainteresowany przeprowadzeniem przez nas szkolenia z zastosowania naszych produktów, gromadzimy:

·       Imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe,

·       Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty, segment klienta, wartość świadczonych usług

·       Dane demograficzne – kraj, płeć

 

4.      Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe:

·       Dane dotyczące korespondencji pomiędzy Algi Chamot a użytkownikiem

·       Logi zawierające adres IP i dane przeglądarki (rozdzielczość, wersja, system operacyjny)

·       Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest firma Algi Chamot

1.2. Cele przetwarzania danych osobowych:

1.      Świadczenie i ulepszanie usług. Aby możliwe było świadczenie oferowanych usług oraz ich ulepszanie, przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Obejmuje to w szczególności:

·       Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).

·       Powiadomienie o dostępności towaru. Na prośbę użytkownika monitorujemy dostępność towaru, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.

·       Obsługa klienta. Aby zagwarantować obsługę klienta i rozwiązywać ewentualne problemy związane z realizacją umowy sprzedaży lub realizacją szkoleń przetwarzamy dane osobowe użytkownika na potrzeby realizacji tychże umów.

·       Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować telefonicznie, e-mailem, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o statusie zamówienia lub reklamacji, udzielić informacji na temat szkolenia z zakresu stosowania produktów Algi Chamot.

·       Ulepszanie usług. Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.

2.      Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.

3.      Oferty reklamowe.

o   Informacje handlowe

-       Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej.

-   Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail.

-      Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane.

-     Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika.

-      Dane klientów przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.

-      Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

4.      Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych firmy Algi Chamot

-    Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronach internetowych firmy Algi Chamot, w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych firmy Algi Chamot oraz dla celów reklamy internetowej firmy Algi Chamot. Dodatkowe informacje zamieszczono w odrębnym rozdziale niniejszego dokumentu.

1.3. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę.

·       podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży

·       przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy

·       naszym pracownikom i współpracownik w celu niezbędnym do realizacji umowy,

·       osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem

·       organom publicznym (np. Policji, Prokuraturze)

Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

2. Zakupy

·       W ramach zawarcia umowy sprzedaży produktów profesjonalnych użytkownik poza podaniem danych, o których mowa w pkt. 1 ust. 1.1 Polityki podlega weryfikacji poprzez podanie danych świadczących o prowadzeniu działalności, w ramach której możliwe jest nabywanie produktów profesjonalnych (numer KRS, wpis w CEIDG, NIP, etc.). Tylko taki klient ma możliwość uzyskać widoczność ceny produktów profesjonalnych oraz dokonania ich zakupu.

·       W ramach zawarcia umowy sprzedaży produktów do domowego użytku użytkownik ma możliwość uzyskania widoczności ceny i dokonania zakupu tych produktów bez podawania jakichkolwiek danych, poza danymi niezbędnymi do zawarcia umowy sprzedaży, o których mowa w punkcie 1 ust. 1.1. Polityki.

2.1. Konto klienta

W ramach zawarcia umowy sprzedaży użytkownik ma możliwość założenia konta konto klienta, które jest zabezpieczone hasłem. W ramach konta klienta użytkownik uzyskuje bezpośredni dostęp do swoich danych, w tym do ich edycji, ma również wgląd w dane dotyczące zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień oraz może edytować ustawienia newslettera. Za pośrednictwem konta klienta użytkownik może również zarządzać swoimi danymi osobowymi i wysyłką newslettera.

Użytkownik może usunąć konto zgodnie z właściwym regulaminem sklepu dostępnym na stronie

2.2. Zakupy bez rejestracji

Jeżeli użytkownik nie chce zakładać konta klienta w celu realizacji zamówienia, może dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym bez rejestracji.

.3. Ochrona danych osobowych i czas przechowywania

3.1. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.

3.2. Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy

·       przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie rękojmi

·       przez okres, przez który Algi Chamot jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Algi Chamot, są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia

·       Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania

·       Zgoda na kontakt w celach marketingowych poprzez formę komunikacji, na którą użytkownik wyraził – do dnia jej odwołania przez Klienta

·       W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Prawa podmiotu przetwarzania danych

·       Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

·       Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.

·       Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw, może skontaktować się z nami pod adresem: algi@algichamot.pl lub kasia@algichamot

Użytkownik ma również prawo skontaktować się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

·       Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Algi Chamot obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

5. Strony internetowe

5.1. Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla użytkownika.

Pliki cookies to proste, niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera danego użytkownika przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przechowywane w plikach cookies mogą być wysyłane z powrotem na nasze serwery podczas kolejnej wizyty użytkownika lub przekazywane właściwym osobom trzecim. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne pliki cookies i pliki cookies pochodzące od osób trzecich dla celów analitycznych i marketingowych.

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie poszczególnych elementów strony internetowej oraz dostosowanie strony internetowej do preferencji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są na przykład do prawidłowego ustawienia czcionek i języka, do przechowywania sesji użytkownika na serwerze WWW w celu umożliwienia użytkownikowi przeglądania strony internetowej oraz do przechowywania zawartości koszyka użytkownika i ostatnio otwartego adresu. Wszystkie te funkcjonalności nie działałyby bez plików cookies.

Oprócz funkcjonalnych plików cookies istnieją także pliki cookies, które nie są umieszczane ani odczytywane przez nas, ale pochodzą od osób trzecich, z których usług korzystamy w zakresie potencjalnych funkcjonalności dla stron internetowych. Poniżej wyjaśniamy cele wykorzystywania plików cookies przez poszczególne podmioty.

5.2. Wyłączenie plików cookie

Użytkownik możę w dowolnej chwili dezaktywować lub ograniczyć zakres zbieranych przez nas plików cookies. Należy jednak pamiętać, że nasza strona internetowa może wtedy przestać działać w sposób optymalny.

 

Dodatkowe informacje dotyczące aktywacji, dezaktywacji i usuwania plików cookies znajdują się w instrukcji użytkowania danej przeglądarki internetowej.

6. Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem:

ALGI Chamot i Wspólnicy Sp. j.

Chyliczki, ul. Orzechowa 9

05-500 Piaseczno

NIP: 123 123 34 37

Obsługa klienta:

Mail: algi@algichamot.pl lub kasia@algichamot

Telefon: +48 728480738 lub +48 507833511

 

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od dnia 01.05.2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, informujemy, że:

1.       Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest ,,Algi Chamot i Wspólnicy spółka jawna” z siedzibą w Chyliczkach, ul. Orzechowa 9, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla której Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  0000371058, REGON: 14268909800000, NIP: 1231233437, adres e-mail: algi@algichamot.pl

 

2.       Przetwarzaniu podlegać będą następujące kategorie danych osobowych:

  • Imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe
  • Dane demograficzne. Płeć, data urodzenia, kraj
  • Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty, segment klienta, wartość świadczonych usług

  • Dane dotyczące korespondencji pomiędzy Algi Chamot a użytkownikiem
  • Logi zawierające adres IP i dane przeglądarki (rozdzielczość, wersja, system operacyjny)
  • Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest firma Algi Chamot

 

3.       Dane zbierane są w celu:

1)      Świadczenia i ulepszania naszych usług.Obejmuje to w szczególności:

·       Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).

·       Powiadomienie o dostępności towaru. Na prośbę użytkownika monitorujemy dostępność towaru, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.

·       Obsługę klienta. Aby zagwarantować obsługę klienta i rozwiązywać ewentualne problemy związane z realizacją umowy sprzedaży lub realizacją szkoleń przetwarzamy dane osobowe użytkownika na potrzeby realizacji tychże umów.

·       Komunikację. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować telefonicznie, e-mailem, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o statusie zamówienia lub reklamacji, udzielić informacji na temat szkolenia z zakresu stosowania produktów Algi Chamot.

·       Ulepszanie usług. Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.

2)    Ochrony, bezpieczeństwa i rozwiązywania sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.

3)      Ofert reklamowych.

o   Informacje handlowe

-   Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej.

-   Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail.

-    Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane.

-   Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika.

-       Dane klientów przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.

-      Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

4)      Przetwarzania plików cookies ze stron internetowych firmy Algi Chamot

-    Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronach internetowych firmy Algi Chamot, w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych firmy Algi Chamot oraz dla celów reklamy internetowej firmy Algi Chamot. Dodatkowe informacje zamieszczono w odrębnym rozdziale niniejszego dokumentu.

 

4.   Przysługuje Państwu/ Panu/ Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5.       Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu usług oferowanych przez Algi Chamot.

 

6.       W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja w/w usług.

 

7.       Pani/Pana dane możemy przekazać:

a)      podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży,

b)      przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy,

c)       naszym pracownikom i współpracownik w celu niezbędnym do realizacji umowy,

d)      osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem,

e)      organom publicznym (np. Policji, Prokuraturze).

 

8.       Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)      przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie rękojmi,

b)      przez okres, przez który Algi Chamot jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Algi Chamot, są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia,

c)       Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania,

d)      Zgoda na kontakt w celach marketingowych poprzez formę komunikacji, na którą użytkownik wyraził – do dnia jej odwołania przez Klienta,

e)      W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

9.       Dane osobowe nie są udostępniane dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.

 

10.   Możliwe jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które przetwarzając dane osobowe zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Administrator ponosi odpowiedzialność za takie przetwarzanie.

 

11.   Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały w pełni automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

12.   Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.